Учитељице и чланови Одбора улажу своје време, знање и труд како би КОМЕТА била што успешнија на добробит наше деце.


Учитељи

Бранка Бујишић
Љубинка Гуцонић
Јелена Богдановић
Милош Бјелица


Одбор КОМЕТЕ

2018-2019

Марија Јанковић                   - председник
Наташа Сарић-Узелац         - потпредседник
Розен Ћорић                           - благајник
Марија Калабић                    - секретар/kоординатор за комуникације 
Зоран Ћорић                          - члан

2017-2018

Звонко Илић                         - председник
Мила Ристић Лиман           - потпредседник
Розен Ћорић                          - благајник
Марија Калабић                   - секретар /Координатор за комуникације 
Наташа Сарић-Узелац       - kординатор за културно-забавне догађаје


2016-2017

Звонко Илић                         - председник
Александра Петровић        - потпредседник
Росанна Ћорић                     - благајник
Мила Ристић Лехманн       - секретар

2015/2016

Ристивојевић Мирко             - председник
Близанац Биљана                  - потпредседник
Јанчић Јасмина                      - благајник
Данчевић-Ћирић Ксенија   - координатор за наставу

2014/2015

Ристивојевић Мирко    - председник
Магуире Александра    - потпредседник
Јанчић Јасмина             - благајник
Тинео Деана                    - координатор за наставу

2013/2014

Илић Марија                   - председник
Магуире Александра    - потпредседник
Златковић Владимир   - благајник
Тинео Деана                    - координатор за наставу

2012/2013

Недељковић Ирена       - председник
Илић Марија                   - потпредседник, секретар
Манева Весна                  - благајник
Поповић Јелена             - координатор за наставу

2011/2012

Недељковић Ирена      - председник
Рајлић Александар      - потпредседник
Јанковић Марија         - благајник

2010/2011

Бугариновић Иван      - председник
Рајлић Александар    - потпредседник
Јанковић Марија         - благајник
Хотомски Мирјана      - координатор за наставу

2009/2010

Јовановић Предраг     - председник
Бугариновић Тања       - потпредседник, секретар
Хотомски Мирјана      - благајник
Пушкаревић Гордана - координатор за наставу

2008/2009

Ћирић Предраг              - председник
Јовановић Предраг      - потпредседник
Вучетић Наташа            - секретар
Златковић Владимир - благајник
Пушкаревић Гордана   - координатор за наставу

2007/2008

Илић Драгана                  - председник
Вучетић Наташа            - секретар
Златковић Владимир - благајник
Велић Вилдана                - члан
Ћосић Гордана                - члан

2006/2007

Поповић Јелена             - председник
Милан Драгићевић      - потпредседник
Јанковић Марија           - секретар
Илић Марија                    - благајник

Teachers and Board members invest their time, knowledge and effort to make KOMETA а successful organization that benefits our children.


Teachers

Branka Bujisic
Ljubinka Guconic
Jelena Bogdanovic
Milos Bjelica 


KOMETA Board of Directors

2018-2019

Marija Jankovic                    - president
Natasa Saric-Uzelac             - vice president
Rosanne Coric                      - treasury
Marija Kalabic                      - clerk/communications coordinator
Zoran Coric                           - member

2017-2018

Zvonko Ilic                          - president
Mila Ristic Lehmann        - vice president
Rosanne Coric                    - treasury
Marija Kalabic                    - clerk/communications coordinator
Natasa Saric-Uzelac          - event coordinator

2016-2017

Zvonko Ilic                          - president
Aleksandra Petrovic          - vice president
Rosanne Coric                    - treasury
Mila Ristic Lehmann        - clerk

2015/2016

Ristivojevic Mirko              - president
Blizanac Biljana                  - vice president
Jancic Jasmina                   - treasury
Dancevic-Ciric Ksenija      - education coordinator

2013/2014

Ilic Marija                           - president
Maguire Aleksandra         - vice president
Zlatkovic Vladimir            - treasury
Tineo Deana                       - education coordinator

2012/2013

Nedeljkovic Irena            - president
Ilic Marija                         - vice president, clerk
Maneva Vesna                  - treasury
Popovic Jelena                 - education coordinator

2011/2012

Nedeljkovic Irena           - president
Rajlic Aleksandar            - vice president
Jankovic Marija               - treasury

2010-2011

Bugarinovic Ivan             - president
Rajlic Aleksandar            - vice president
Jankovic Marija               - treasury
Hotomski Mirjana            - education coordinator

2009/2010

Jovanovic Predrag          - president
Bugarinovic Tanja            - vice president, clerk
Hotomski Mirjana            - treasury
Puskarevic Gordana       - education coordinator

2008/2009

Ciric Predrag                      - president
Jovanovic Predrag          - vice president
Vucetic Natasa                  - clerk
Zlatkovic Vladimir           - treasury
Puskarevic Gordana        - education coordinator

2007/2008

Ilic Dragana                        - president
Vucetic Natasa                  - clerk
Zlatkovic Vladimir           - treasury
Velic Vildana                      - member
Cosic Gordana                    - member

2006/2007

Popovic Jelena                  - president
Milan Dragicevic              - vice president
Jankovic Marija                - clerk
Ilic Marija                            - treasury