Учитељице и чланови Одбора улажу своје време, знање и труд како би КОМЕТА била што успешнија на добробит наше деце.


Учитељице

Величковић Вера
Ксенија Стефановић
Ћосић Гордана
Пушкаревић Гордана

Одбор КОМЕТЕ

2017-2018

Звонко Илић                          - председник
Мила Ристић   Лехманн     - потпредседник
Росанна Ћорић                     - благајник
Марија Калабић–                - секретар /Координатор за комуникације 
Наташа Сарић-Узелац   - kординатор за културно-забавне догађаје


2016-2017

Звонко Илић                          - председник
Александра Петровић        - потпредседник
Росанна Ћорић                     - благајник
Мила Ристић Лехманн      - секретар

2015/2016

Ристивојевић Мирко            - председник
Близанац Биљана                 - потпредседник
Јанчић Јасмина                     - благајник
Данчевић-Ћирић Ксенија - координатор за наставу

2014/2015

Ристивојевић Мирко  - председник
Магуире Александра - потпредседник
Јанчић Јасмина             - благајник
Тинео Деана                    - координатор за наставу

2013/2014

Илић Марија                   - председник
Магуире Александра - потпредседник
Златковић Владимир - благајник
Тинео Деана                    - координатор за наставу

2012/2013

Недељковић Ирена     - председник
Илић Марија                   - потпредседник, секретар
Манева Весна                  - благајник
Поповић Јелена            - координатор за наставу

2011/2012

Недељковић Ирена    - председник
Рајлић Александар    - потпредседник
Јанковић Марија         - благајник

2010/2011

Бугариновић Иван      - председник
Рајлић Александар    - потпредседник
Јанковић Марија         - благајник
Хотомски Мирјана      - координатор за наставу

2009/2010

Јовановић Предраг     - председник
Бугариновић Тања       - потпредседник, секретар
Хотомски Мирјана      - благајник
Пушкаревић Гордана - координатор за наставу

2008/2009

Ћирић Предраг              - председник
Јовановић Предраг      - потпредседник
Вучетић Наташа            - секретар
Златковић Владимир - благајник
Пушкаревић Гордана   - координатор за наставу

2007/2008

Илић Драгана                  - председник
Вучетић Наташа            - секретар
Златковић Владимир - благајник
Велић Вилдана                - члан
Ћосић Гордана                - члан

2006/2007

Поповић Јелена             - председник
Милан Драгићевић      - потпредседник
Јанковић Марија           - секретар
Илић Марија                    - благајник
Teachers and Board members invest their time, knowledge and effort to make KOMETA а successful organization that benefits our children.


Teachers

Velickovic Vera
Ksenija Stefanovic
Cosic Gordana
Puskarevic Gordana

KOMETA Board of Directors

2017-2018

Zvonko Ilic                         - president
Mila Ristic Lehmann      - vice president
Rosanne Coric                    - treasury
Marija Kalabic                   - clerk/communications coordinator
Natasa Saric-Uzelac        - event coordinator

2016-2017

Zvonko Ilic                         - president
Aleksandra Petrovic        - vice president
Rosanne Coric                    - treasury
Mila Ristic Lehmann       - clerk

2015/2016

Ristivojevic Mirko          - president
Blizanac Biljana             - vice president
Jancic Jasmina               - treasury
Dancevic-Ciric Ksenija - education coordinator

2013/2014

Ilic Marija                           - president
Maguire Aleksandra       - vice president
Zlatkovic Vladimir          - treasury
Tineo Deana                       - education coordinator

2012/2013

Nedeljkovic Irena           - president
Ilic Marija                           - vice president, clerk
Maneva Vesna                  - treasury
Popovic Jelena                 - education coordinator

2011/2012

Nedeljkovic Irena           - president
Rajlic Aleksandar            - vice president
Jankovic Marija               - treasury

2010-2011

Bugarinovic Ivan             - president
Rajlic Aleksandar            - vice president
Jankovic Marija               - treasury
Hotomski Mirjana            - education coordinator

2009/2010

Jovanovic Predrag          - president
Bugarinovic Tanja            - vice president, clerk
Hotomski Mirjana            - treasury
Puskarevic Gordana       - education coordinator

2008/2009

Ciric Predrag                      - president
Jovanovic Predrag          - vice president
Vucetic Natasa                  - clerk
Zlatkovic Vladimir           - treasury
Puskarevic Gordana        - education coordinator

2007/2008

Ilic Dragana                        - president
Vucetic Natasa                  - clerk
Zlatkovic Vladimir           - treasury
Velic Vildana                      - member
Cosic Gordana                    - member

2006/2007

Popovic Jelena                  - president
Milan Dragicevic              - vice president
Jankovic Marija                - clerk
Ilic Marija                            - treasury