Classrooms

Деца КОМЕТЕ су подељена у четири групе од 3 дo 14 гoдинa, од којих свака на свој начин приближава деци српски језик, обичаје и културу. 

Упознајте Слаткише, Медено Срце, Мали Свет и Десетак Другара.

Уцитељице Комете су:

Слаткиши - Љубинка Гуцонић

Медено Срце - Јелена Богдановић

Мали Свет - Вера Величковић

Дeсетак Другара - Милош Бијелица

In KOMETA children are grouped in four classrooms by age, ranging from 3 to 14. Each of them introduces children to Serbian language, customs and culture in age-appropriate way.

Meet Sweets, Heart of Honey, Little World and Ten Friends.

Kometa's teachers are:

Sweets - Ljubinka Guconic

Heart of Honey - Jelena Bogdanovic

Little World - Vera Velickovic

Ten Friends - Milos Bijelica

 Слаткиши - Sweets

 Медено Срце - Heart of Honey

Мали Свет - Little World

Десетак Другара - Ten Friends

KOMETA

Uciteljice - Teachers