People

Учитељице и чланови Одбора улажу своје време, знање и труд како би КОМЕТА била што успешнија на добробит наше деце.

Учитељи

Бранка Бујишић

Љубинка Гуцонић

Јелена Богдановић

Милош Бјелица

Одбор КОМЕТЕ

2018-2019

Марија Јанковић                   - председник

Наташа Сарић-Узелац         - потпредседник

Розен Ћорић                           - благајник

Марија Калабић                    - секретар/kоординатор за комуникације 

Зоран Ћорић                          - члан

2017-2018

Звонко Илић                         - председник

Мила Ристић Лиман           - потпредседник

Розен Ћорић                          - благајник

Марија Калабић                   - секретар /Координатор за комуникације 

Наташа Сарић-Узелац       - kординатор за културно-забавне догађаје

2016-2017

Звонко Илић                         - председник

Александра Петровић        - потпредседник

Росанна Ћорић                     - благајник

Мила Ристић Лехманн       - секретар

2015/2016

Ристивојевић Мирко             - председник

Близанац Биљана                  - потпредседник

Јанчић Јасмина                      - благајник

Данчевић-Ћирић Ксенија   - координатор за наставу

2014/2015

Ристивојевић Мирко    - председник

Магуире Александра    - потпредседник

Јанчић Јасмина             - благајник

Тинео Деана                    - координатор за наставу

2013/2014

Илић Марија                   - председник

Магуире Александра    - потпредседник

Златковић Владимир   - благајник

Тинео Деана                    - координатор за наставу

2012/2013

Недељковић Ирена       - председник

Илић Марија                   - потпредседник, секретар

Манева Весна                  - благајник

Поповић Јелена             - координатор за наставу

2011/2012

Недељковић Ирена      - председник

Рајлић Александар      - потпредседник

Јанковић Марија         - благајник

2010/2011

Бугариновић Иван      - председник

Рајлић Александар    - потпредседник

Јанковић Марија         - благајник

Хотомски Мирјана      - координатор за наставу

2009/2010

Јовановић Предраг     - председник

Бугариновић Тања       - потпредседник, секретар

Хотомски Мирјана      - благајник

Пушкаревић Гордана - координатор за наставу

2008/2009

Ћирић Предраг              - председник

Јовановић Предраг      - потпредседник

Вучетић Наташа            - секретар

Златковић Владимир - благајник

Пушкаревић Гордана   - координатор за наставу

2007/2008

Илић Драгана                  - председник

Вучетић Наташа            - секретар

Златковић Владимир - благајник

Велић Вилдана                - члан

Ћосић Гордана                - члан

2006/2007

Поповић Јелена             - председник

Милан Драгићевић      - потпредседник

Јанковић Марија           - секретар

Илић Марија                    - благајник

Teachers and Board members invest their time, knowledge and effort to make KOMETA а successful organization that benefits our children.

Teachers

Branka Bujisic

Ljubinka Guconic

Jelena Bogdanovic

Milos Bjelica 

KOMETA Board of Directors

2018-2019

Marija Jankovic                    - president

Natasa Saric-Uzelac             - vice president

Rosanne Coric                      - treasury

Marija Kalabic                      - clerk/communications coordinator

Zoran Coric                           - member

2017-2018

Zvonko Ilic                          - president

Mila Ristic Lehmann        - vice president

Rosanne Coric                    - treasury

Marija Kalabic                    - clerk/communications coordinator

Natasa Saric-Uzelac          - event coordinator

2016-2017

Zvonko Ilic                          - president

Aleksandra Petrovic          - vice president

Rosanne Coric                    - treasury

Mila Ristic Lehmann        - clerk

2015/2016

Ristivojevic Mirko              - president

Blizanac Biljana                  - vice president

Jancic Jasmina                   - treasury

Dancevic-Ciric Ksenija      - education coordinator

2013/2014

Ilic Marija                           - president

Maguire Aleksandra         - vice president

Zlatkovic Vladimir            - treasury

Tineo Deana                       - education coordinator

2012/2013

Nedeljkovic Irena            - president

Ilic Marija                         - vice president, clerk

Maneva Vesna                  - treasury

Popovic Jelena                 - education coordinator

2011/2012

Nedeljkovic Irena           - president

Rajlic Aleksandar            - vice president

Jankovic Marija               - treasury

2010-2011

Bugarinovic Ivan             - president

Rajlic Aleksandar            - vice president

Jankovic Marija               - treasury

Hotomski Mirjana            - education coordinator

2009/2010

Jovanovic Predrag          - president

Bugarinovic Tanja            - vice president, clerk

Hotomski Mirjana            - treasury

Puskarevic Gordana       - education coordinator

2008/2009

Ciric Predrag                      - president

Jovanovic Predrag          - vice president

Vucetic Natasa                  - clerk

Zlatkovic Vladimir           - treasury

Puskarevic Gordana        - education coordinator

2007/2008

Ilic Dragana                        - president

Vucetic Natasa                  - clerk

Zlatkovic Vladimir           - treasury

Velic Vildana                      - member

Cosic Gordana                    - member

2006/2007

Popovic Jelena                  - president

Milan Dragicevic              - vice president

Jankovic Marija                - clerk

Ilic Marija                            - treasury