Program

Програм

Програм је заснован на наставном плану и програму Креативног Центра, водећег издавача књига за децу у Србији. Креативни центар је члан Европског удружења издавача уџбеника (ЕЕПГ) и нуди преко 350 наслова који су сврстани у четири узрасне групе: за малишане до пет година, за децу предшколског узраста, за ученике и за одрасле који раде са децом- васпитаче, родитеље, учитеље.

Детаљне програме можете наћи овде.

Комета - образовни и културни програм на српском језику за децу,  узбуђен је што започиње нову школску годину! Ове године ћемо одржати састанак за дружење недељом у 12:00 часова испред Српске православне цркве Светог Саве, заједно са виртуелним часовима средом у 19:00 за наше две старије групе („Мали свет“ и „Десетак Другара“) и у 18:00 часова за нашу млађу групу („Медено Срце“). Наше прво окупљање ће бити у недељу, 13. септембра, а први часови у среду, 16. септембра!

У  околностима са којима тренутно имамо посла, а већинa родитеља деце узраста две, три и четири године, сесије на даљину не сматрају корисним или продуктивним; овог семестра наша најмлађа група („Слаткиши“) биће претворена у комплементарну групу која ће се састајати само недељом. Овим путем желимо да нашим најмлађим ученицима пружимо прилику да се међусобно друже. Играћемо игре које ће омогућити најмлађој деци безбедну интеракцију обзиром на ограничења. Такође ћемо делити радне листове и књиге које могу да раде код куће са родитељима. Када време више не дозвољава ванско окупљање, одржаћемо кратке (30-минута) виртуелне „часове“ ако родитељи покажу интересовање.

Недељне сесије нису обавезне и ми ћемо следити мере социјалне дистанце што је боље могуће. Тражићемо од родитеља да ове године у регистрационом пакету попуне образац потврде за Ковид-19. Такође ћемо прегледати све учеснике пре него што се придруже свакој сесији. Надамо учествовати у овом новом делу нашег програма и позивамо вас да нас контактирате ако имате било какве предлоге за овај састанак. 

За детаљније информације о упису погледајте де.

Календар са датумима свих сусрета у току текуће школске године је објављен на страни Распоред Часова. Одржавају се и две годишње приредбе и један излет.

Можете нам се прикључити током читаве школске године без обзира на узраст и познавање српског језика. На крају школске године, деци ће бити подељене Дипломе о завршеном програму.

Школарина се одређује посебно сваке шкоске године. КОМЕТА је непрофитна организација и рад програма зависи од добровољног залагања родитеља. То нам омогућава да цене буду што приступачније.

Program

The Program is based on the Curriculum of Kreativni Centar, the leading educational publisher in Serbia. Kreativni Centar is a member of European Educational Publishers Group (EEPG), and offers over 350 book titles, designated for four groups: pre-school, kindergarten, elementary and middle, and educators- teachers, parents, tutors.

Detailed programs you can find here.

The Kometa Serbian Children's Program is excited to start the new school year! This year we will be hosting a meet up on Sunday's at Noon outside of the St. Sava Serbian Orthodox Church along with virtual classes on Wednesdays at 7:00 pm for our 2 older groups ("Little World" and "Ten Friends") and 6:00 pm for our younger group ("Hearts of Honey"). Our first meet up will be Sunday, September 13th and our first classes will be Wednesday, September 16th! 

In light of the circumstances that we are currently dealing with, and given the most parents of kids ages two, three and four do not find remote sessions useful or productive for that age range; this semester our youngest group ("Sweets") will be converted to a complementary, play group which will meet only on the Sundays.  With this we want to give our youngest students an opportunity to interact with each other in a care-free setting.  We will play games that will allow the youngest kids to interact safely given the restrictions, but still have fun. We will also be handing out worksheets and books that they can explore with parents at home. Once the weather is no longer nice enough to meet in person we will do short 30 minute virtual "classes" if parents show interest.

The Sunday sessions are optional for all students and we will be following social-distancing measures as best as possible. We will be asking parents to fill out a Covid-19 attestation form this year in the registration packet. We will also be screening all participants prior to joining each session. We hope that you will participate in this social component to our program this year and we welcome you to contact us if you have any suggestions on how to make this portion fun and safe for all! 

Enrollment instructions are here.

Calendar with dates of classes is available on the Class Schedule page. We also organize two annual celebrations and one field trip.

Everybody regardless of age and language background is welcomed and may join us at any time during school year. At the end of school year, each participant will receive a certificate of attendance (Diploma).

Tuition is determined each school year. KOMETA is a non-profit organization, and the operation of the Program depends largely on parent volounteers. This enables us to keep the tuition low.